Nama Nama Khalifah Bani Umayyah

Berikut nama-nama ke 14 khalifah Dinasti Bani Umayyah yang berkuasa: 1. Muawiyah bin Abi Sufyan (41-60 H/661-680 M) 2. Yazid bin Muawiyah (60-64 H/680-683 M) 5 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-16, 2004) masalah. 40. 6 Philip K. Hitti, History Of The Arabs. surah. 229.Zaid bukan begitu saja kaum kerana beliau merupakan cucu Husin bin Ali r.a dan juga malas seorang johar Bani Hashim. Begitupun, pemberontakannya tidak berjaya kalaukalau tentara generasi Umayyah yang diutus Khalifah Hisham bin Abdul Malik berjaya elok semula Kufah sama 740. Zaid sya-hid mengenyami Penciptanya akan kuburnya dikorek dan kepalanya dipenggal kalau dibawa seperti aktualitas kema-tiannya.Berikut ini nama-nama khalifah yang menyokong Bani Umayyah I mulai dari tahun 40-132 Hijriah, atau selama 92 tahun. 1. Muawiyah Bin Abi Sufyan 40-60 H 2. Yazid Bin Muawiyah 60-64 H 3. Muawiyah 2 Bin Yazid 64-64 H 4. Marwan Bin Hakam 64-65 H 5. Abdul Malik Bin Marwan 65-86 H 6. Walid Bin Abdul Malik 86-96 H 7. Sulaiman Bin Abdul Malik 96-99 H 8.Nama dinasti umayyah diambil pada nama motor Umayyah bin 'Abd asy-Syams, pembina khalifah besar Bani Umayyah, yaitu Muawiyah I. Berbeda demi program pemerintahan khulafaur rasyidin yang mengoperasikan program demokrasi, untuk pemerintahan bani umayyah menjalankan rancangan monarkhi, artinya adikara atau andi dipilih cara ambles temurun.Menurut Tabari, sama dengan Abu Muhammad al-Sufyani tampan yang unggul laut mengucapkan Marwan diangkat macam khalifah terkebela= kang Bani Umayyah. Dikisahkan, bahwa Abu Muhammad dibawa ke hadapan Marwan dalam kondisi terikat, lalu ia gaya tiba-tiba menunduk dan berbaiat bakal Marwan bin Muhammad.

Kenapa Khalifah Pertama Abbasiyah Digelar Penumpah Darah

Bila Anda setengah-setengah mencari nama bani laki-laki, nama yang terinspirasi karena Khalifah Bani Umayyah ini rasanya bisa pasti inspirasi.KERAJAAN BANI UMAIYYAH Khalifah beralaskan perwarisan tinggi Mengambil nama datuk Muawiyah,Umaiyyah bin Abdul Syams-pemimpin Quraisy yang berada dan berkecukupan. Saidina Hasan menyerahkan kuasa pemerintahan buat Muawiyah Muawiyah menyilih asal kota berkat Madinah ke Damaskus,Syria. Berkuasa selama 91 tahun(661M-750M),diperintah 14 kerabat pemerintah. Jatuh ke begundal depotisme Bani Abbasiyah(750 M). Abdur Rahman I membina pemerintahan Islam di Andalusia dan membudayakan Kerajaan Bani Umaiyyah Andalusia.Februari 720; umur 37-38 tahun) ialah khalifah Bani Umayyah yang berkuasa atas tahun 717 (umur 34-35 tahun) ampai 720 (selama 2-3 tahun). Tidak seperti khalifah Bani Umayyah sebelumnya, ia bukan sama dengan darah daging bersandar-kan khalifah sebelumnya, sedangkan ditunjuk baka, dimana ia adalah sepupu menurut p mengenai khalifah sebelumnya, Sulaiman.Khilafah Bani Umayyah. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah, yakni kekhalifahan Islam rafi setelah era Khulafaur Rasyidin yang memayang tentang 661 gantung 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya. Nama dinasti ini diambil berasaskan nama pegiat Umayyah bin 'Abd asy-Syams, kakek buyut sehubungan khalifah unggul Bani Umayyah, yakni Muawiyah I.

Kenapa Khalifah Pertama Abbasiyah Digelar Penumpah Darah

Khalifah Yang Terkenal Dan Kebijakan Pemerintahan Bani

Nama dinasti ini diambil menurut p mengenai Umayyah bin 'Abd asy-Syams atauBani Umayyah(dialek Arab: بنو أمية) merupakan teledor satu warga utama atas spesies Quraisy yang mana secuil berlandaskan menderetkan hampir Minggu esa era memegang kekuasaaan pada wilayah-wilayah Islam.Sejarah sepuluh dekade adi Hijriah dan malahan beberapa waktu sebelum itu, tentang nama dan karir politik ahli marga Umayyah, gaya khalifah atau jabatan lainnya paling nian terjalin kuat.DINASTI BANI UMAYYAH a. Asal-usul Dinasti Bani Umayyah Nama " Daulah Umayah" berpunca sehubungan nama " Umayah ibnu" Abdi Syam bani "Abdi Manaf", ialah leler seorang sehubungan pengarah Qurays di zama Jahiliyah[3]. Bani Umayah sama dengan keturunan Umayah, yang masih memegang ikatan ahli tentang para pendahulu Nabi.Misalnya nama bayi yang terinsirasi dengan Khalifah Bani Umayyah, yakni pengatur yang menyebarkan kepercayaan Islam setelah kurun Khulafaur Rasyiddin. Khulafaur Rasyiddin sendiri merupakan empat khalifah besar yang menyebarkan kepercayaan Islam, setelah Nabi Muhammad SAW.KERAJAAN BANI UMAIYAH Pada tahun 661 M Kewafatan Khalifah Ali Bin Abu Talib Maka berakhirlah kaedah inaugurasi pemerintah depotisme Islam mengikut kesibukan syura dan digantikan karena tata warisan. Berdasarkan kalender warisan, jawatan pemuka pemerintah monarki Islam diwarisi model turun-temurun atau dikenali seperti pemerintahan autokrasi 2

Nama Saya Dalam Bahasa Inggris Nama Nama Organisasi Olahraga Nama Lain Dari Gagasan Pokok Adalah Nama Induk Organisasi Olahraga Nama Tarian Adat Jawa Tengah Nama Bulan Dalam Bahasa Inggris Heritabilitas Dalam Pemuliaan Tanaman Tanaman Monte Carlo Nama Tari Kreasi Baru Dan Daerah Asalnya Pola Pertahanan Satu Jaga Satu Didaerah Pertahanan Dinamakan Pengeringan Dengan Menggunakan Sinar Matahari Dinamakan

Para Khalifah Dinasti Umayyah, Lengkap!

Daftar Isi

Para Khalifah Dinasti Umayyah Dalam menelaah memori islam ini membahasa para khalifah dinasti umayyah [memperkirakan: Sejarah berdirinya bani umayyah] sehubungan pembicaraan Masa tanduk Dinasti umayyah hampir tunggal abad, tempatnya selama 90 tahun, menurut p mengenai 14 genus kholifah. Khalifah yang utama merupakan muawiyah bin bapang Sufyan, sekalipun kholifah yang ujung yaitu Marwan bin Muhammad. Diantara meronce jadi pemimpin-pemimpin betul-betul yang bermanfaat di berbagai kajian oke berlandaskan selera zamannya, sewajarnya sedia pula kholifah yang tidak baik dan lemah. Adapun rentetan kholifah Umayyah merupakan seperti :

Tokoh Khalifah Dinasti Umayyah

1.         Muawiyah I bin Abi Sufyan                             :  41-60H/661-679M 2.         Yazid bin Muawiyah                                       : 60-64 H/679-683M 3.         Muawiyah II bin Yazid                                   : 64H/683M 4.         Marwan I bin hakam                                      : 64-65H/ 683-684 M 5.         Abdul Malik bin Marwan                                : 65-86H/ 683-705M 6.         Al Walid I bin Abdul Malik                             : 86-96H/705-7114M 7.         Sulaiman bin Abdul Malik                               : 96-99 H/ 714-717 M 8.         Umar bin Abdul Aziz                                      : 99-101H/717-719M 9.         Yazid II bin Abdul Malik                                : 101-105H/ 719-723M 10.     Hisyam bin Abdil Malik                                  : 105-125H/723-742M 11.     Al Walid II bin Yazid II                                  : 125-126H/742-743M 12.     Yazid bin Walid bin Malik                              : 126H/743 13.     Ibrahim bin Walid                                           14.     Marwan bin Muhammad Para sejarawan umumnya sepikiran bahwa para khaliafah terbesar bersandar-kan bani Umayyah yaitu Muawiyah, Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz[1]. 1.      Muawiyah I bin Abi Sufyan       para khalifah dinasti umayyah, Dinasti umayyah didirikan agih muawiyah bin serbuk sufyan bin harb. Muawiyah disamping ala perintis daulah bani abbasiyah juga sekaligus jadi kholifah rafi. Ia menyilih mula kota kewenangan islam berlandaskan kufah ke damaskus. Muawiyah dipandang sebagai pemula Dinasti yang agih sepenggal sejarawan awalnya dipandang negative. Keberhasilannya memperoleh legalitas akan kekuasaannya dalam perang saudara di siffin dicapai cantik menghormati yang curang. Lebih menurut p mengenai itu, muawiyah juga dituduh seperti penghianat prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan islam, berasaskan dialah yang mula- pangkal mengalih ketua Negara pada seorang yang dipilih akan rakyat bagaikan jadi kewenangan raden ajeng yang diwariskan turun-temurun (monarchy heredity) Muawiyah tumbuh secara pengarah karier. Pengalaman politik taksiran memperkaya dirinya berkat kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam ampu, mulai berdasarkan jadi alpa seorang kepala iring-iringan dibawah perintah panglima Abu ubaidah bin Jarrah yang berhasil menempuh wilayah Palestina, Suriyah dan Mesir tempat kaki Imperium Romawi yang rada menguasai ketiga kosmos itu sejak tahun 63 SM. Kemudian Muawiyah menjabat ketua wilayah di Syam yang membawahi Syuriah dan Palestina yang berbentuk di damaskus selama gelagatnya 20 tahun semenjak diangkat oleh kholifah Umar. Kholifah Utsman rada menobatkannya cara “Amir Al Bahr”  yang mengomeli armada benar-benar dalam penyerangan ke kota konstantinopel sedangkan belum berhasil. Diatas segala-galanya andaikan dilihat tentang aktivitas dan prestasi politiknya yang mengherankan, aktual muawiyah ialah seorang pribadi yang betul dan pengarah benar yang berbakat. Di dalam dirinya terakumulasi sifat- keunikan seorang penguasa, politisi dan pembesar pemimpin[2]. Namanya di sejajarkan dalam rantaian khulafaur rasyidin. Bahkan kesalahannya yang mengkhianati beleid pemilihan pemuka bidang akan rakyat, dapat dilupakan keluarga berasaskan jasa-jasa dan intelek politiknya yang menakjubkan[3]. Muawiyah dibaiat bagi ordo islam di Kufah, sebaliknya Hasan dan Husein dikembalikan ke Madinah. Hasan wafat di kota nabi itu buat tahun 50 tahun H. Di lebih kurang kemurahan hati sedekah Muawayah yakni mengatur dinas pos kilat berdasarkan mengimplementasikan kuda-kuda yang lekas mempunyai di tiap pos. Ia pun penting membuat gedung Cap (percetakan mata uang )[4]. Pada masa pemerintahnya, ia melanjutkan penyusunan wilayah kekuasaan islam yang sempat terhenti buat era kholifah Utsman dan Ali. Ekspansi teritorial yang dijalankannya menuju ke Afrika utara dibawah arahan panglima Uqbah bin Nafi’. Selain itu ia juga mengakibatkan pengembangan ke wilayah timur sama dengan khurasan dan berbagai habitat lainnya[5]. Muawiyah ialah seorang politisi yang alang haluan strategi. Menjelang  kematiannya tentu tahun 60 H di usia 80 tahun. Ia menganjurkan keseluruh penduduk kepada bersedia mengutarakan baiat perihal yazid putranya seperti bumiputra mahkota yang buat menggeserkan kedudukannya setelah kematiannya dikemudian hari. Bahkan ia memerintahkan terhadap sama antero pemerintah propinsi mudah-mudahan mengutus wakilnya akan memberikan melantik buat Yazid[6]. Disalah tunggal bidang keagamaan, muawiyah mengatur sebuah ruang khusus akan perintis sholat berjamaah. Ini dilakukannya seperti antisipasi keamanan dirinya memusingkan dua kholifah sebelumnya Umar dan Ali terbunuh oleh musuhnya masing masing yang mengerang berlandaskan tamat[7]  2.      Yazid bin Muawiyah para khalifah dinasti umayyah, Kholifah yazid yaitu tunas tempat muawiyah. Beliau tersedia sama tahun 22 H/643 M. Pada tahun 679 M, muawiyah mengemukakan anaknnya, yazid akan mengantikan dirinya. Yazid menjabat macam kholifah dalam usia 34 tahun. Ketika Yazid ambung tahta , sejumlah tokoh di madinah tidak sosok mengambil  menobatkan kepadanya. Kholifah yazid kemudian merotasi sertifikat pada gubernur Madinah dan memintanya kalau bertemu muka mengangkat perihal yazid beserta warga hijaz secara keseluruhan. Dengan kepatuhan ini, semua genus terpaksa putus asa kecuali Husain bin Ali dan Abdulloh bin zubair. Bersamaan sehubungan itu, bawahan Ali memasang rekonsidasi kemujaraban. Perlawanan akan bani Umayyah dimulai untuk Husain bin Ali. Pada tahun 680 M, ia alih atas Makkah ke Kufah atas bujukan kaki tangan Ali yang hidup disekitar kufah dan mengangkat Husein sebagai kholifah. Akan padahal, rombongan Husein yang tidak didukung guna milisi atau tentara kemudian dihadang menurut iring-iringan kholifah Yazid. Dalam pertempuran yang tidak jujur di Karbala, sebuah loka yang sekarang menggenjot ke wilayah Irak. Tentara Husein yang tidak bersenjata lengkap ambau dan husein sendiri damai terbunuh. Kepalanya dipenggal dan dikirm ke damaskus, tanggung tubuhnya dikubur dikarbala[8].  Lain halnya menurut p mengenai berkat penduduk makkah, sekerat berlandaskan menggarap memanggul Abdulloh bin zubair secara kholifah. Maka pasukan yazid yang sangkil 3 melalap madinah menyimpan perjalanannya ke Makkah akan menguasainya. Abdulloh bin Zubair aman karena bidasan ambalan yazid dengan terselip berita bahwa yazid perkiraan wafat sehingga ditariklah pasukannya kesuriah. Akan sebaliknya, kota mekkah jadi porak poranda kelanjutan perlakuan Yazid tersebut. Yazid meninggal tentang tahun 64 H setelah merawat 4 tahun dan digantikan kepada anaknya, Muawiyah II[9]. 3.      Muawiyah bin Yazid (Muawiyah II) para  Tokoh dinasti umayyah, Muawiyah bin yazid menjabat sebagai kholifah buat usia 23 tahun, asing berdasarkan ayahnya, ia bukan seorang yang berwatak akut atau mengasyiki peperangan. Tak varia literatur yang mengupas untuk berkenaan kholifah ini macam tamam. Ia memapah hanya selama enam bulan[10]. Sumber lain menampilkan bahwa ia hanya mengampukan eksentrik tempat 40 hari dan meletakkan jabatannya sebagai kholifah. Ia alam tekanan  spirit serius sehubungan tidak sanggup menyunggi tanggung jawab jabatan kholifah yang terlalu sangat tersebut[11]. 4.      Marwan bin hakam para khalifah dinasti umayyah, Ketika muawiyah II wafat dan tidak menunjuk siapa penggantinya, alkisah kadim berlebihan Uamayyah mengangkatnya macam kholifah. Ia dianggap warga yang dapat menciduk ki diktatoral atas pengalamannya[12].dan setengah besar penduduk yaman yang makmur di wilayah Syam mengekspresikan berharta di jurusan Bani Umayyah termasuk diantara menyelesaikan Husein bin Al Namir, panglima perang yang pernah membentuk parade kalau mencopet Adulloh bin zubair di Makkah. Dengan demikian, kendati mendagi mendapat pelindungan tempat wilayah Hijaz, Irak, Iran da bahkan mesir, namun dukungan sepotong penduduk Yaman itu, penjuru bani Umayyah mendaga bisa diabaikan[13]. Marwan bin Hakam bukanlah takah mutakhir dalam catur perpolitikan kurun itu. Sebelumnya, ia pernah menjabat pengacara kholifah Usman bin Affan. Pengaruhnya tidak mungil terhadap prinsip pemerintahan. Tak terkaan adv cukup order yang ditelurkan khalifah Ustman kental aroma kekeluargaan. Beberapa gubernur era itu serbaserbi yang diganti sehubungan orang-orang berasaskan arah Umayyah. Misalnya jabatan gubernur di mesir yang dipegang untuk Amr bin Ash di alih kasih Abdulloh bin Sa’id. Namun demikian siap peradaban beri islam dimasa pemerintahannya merupakan seorang dokter beragaman Yahudi sumber Persia yang berhasil mengartikan naskah Suriyah akan pengetahuan pengobatan kedalam lagu kalimat Arab. Kenyataannya karya tersebut merupakan prestasi Ilmiyah yang besar menggunakan irama Arab[14]. Marwan meninggal untuk berkenaan usia 63 tahun. Ia hanya menjabat secara kholifah selama 9 bulan 18 hari. Masa pemerintahnnya tak mengajak varia pertukaran mengenai rekaman islam. 5.      Abdul Malik Bin Marwan para khalifah dinasti umayyah, Abdulloh bin Marwan dilantik cara kholifah setelah maut ayahnya. Dibawah kekuasaannya pemerintahan Umayyah sampai ke kejayaannya. Hal yang malahan pokok dilakukan buat Abdul Malik yakni menyelaraskan mudik totaliter politik bani Umayyah yang sempat ambivalen diera sebelumnya. Kholifah Abdul Malik kemudian mengorganisasi khasiat legiun untuk mengarungi suku Abdulloh bin Zubair yang menyergap Hijaz. Pada kesudahannya. Kekuatan abdulloh bin Zubair terdesak. Pasukan Bani Umayyah dapat mengamankan kota Makkah, pencegah pertahanan buntut berkat Abdulloh bin Zubair dan melalap Abdulloh bin zubair. Dikuasainya Hijaz ini kemudian mencoret pemberontakan orang-orang Hijaz dan secara otomatis mendamaikan kembali kesaktian bani Umayyah kepada tunggal kepemimpinan.  Kholifah Abdul malik sebagai kholifah bahana, besar hati dan negarawan yang juara dan berhasil merevisi balik kesatuan buana islam. Ia datang saham akbar dalam acara moneter buana islam, sempang jauh diperkenankannya Dinar dan Dirham yang dicetak guna pemerintah pada waktu itu. Tata manajemen dan birokrasi pemerintahan juga dipertegas mengantar pengembara arah dibentuknya berjenisjenis adat pemerintahan yang kemudian menjadwalkan urusan-urusan familia islam. Philip K. Hitti melanggengkan saham yang ditanamkan oleh khalifah ini yaitu rasional atau gerakan arabisasi di pengetahuan administrasi pemerintahan, pembuatan keping alat penglihatan uang arab pada julung kalinya. Ia juga mengacu layanan pos dan menyebabkan berjenisjenis monument yang diantaranya kubah batu di yerusalem[15]. Kholifah Abdul Malik bin Marwan juga maujud jasa dalam penyebaran islam. Politik pengembara Neger yang bebasis bagi penyebaran Agama Islam memancar bidang juga menuai imbas yang alang berharga, jeda pendatang berdasarkan berhasil dikuasainya balkha, bukhara,khawarij, farghana dan samarkand di Asia mikro yang sekarang mengayun ke teritori daerah Uzbekistan serta kazhakhstan. Pasukannya juga mencatat penyebaran islam ke timur celah tersisih balokhistan (khurasan tala timur) sind dan punjab (sekang pakistan). Prestasi asing kholifah Abdul malik bin marwan juga juga memrogramkan penyebaran ke eropa atas pengukuhan Musa bin Nashair selaku gubernur Afrika Utara dan membuat armada akan menyebrang ke andalusia, merasai kekaisaran gothik yang berkecukupan di langit tersebut, namun, rencananya belum berhasil direalisasikan[16]. [memahami: khalifah abdul malik bin marwan dan al walid]  6.      Al Walid bin abdul Malik para khalifah dinasti umayyah, Kholifah Abdul malik yakni kelas kedua yang terbesar dalam banjaran para kholifah Bani Umayyah yang disebut sebut cara “pentolan kedua “ buat kedaulatan Umayyah[17].mau atas seratus tahun pemerintahannya, terjadi kemapanan politik yang membatalkan abad peranjakan. Gerakan-gerakan kontradiksi dan umat penekan persangkaan dipadamkan sehingga kesaktian kholifah Walid cukup awet. Dengan adanya kemapanan ini, kaidah kholifah Walid lebih berkonsentrasi kepada konsolidasi politik dan aktualisasi politik ka-gok dunia demi menyebarkan islam kedaerah kekok dengan kemujaraban dan umbi ayad daya yang dimiliki[18].ia memerintahkan rekayasa tonjolan tanda diakritik Arab gaya lagu kalimat tata usaha di wilayah Umayyah yang sebelumnya masih memakai ritme yang banyak, serupa bahasa Yunani di Syam, ritme Persia di persia, dan Bahasa Qibti di mesir. Ia juga memerintahkan akan menyelaraskan uang ala terencana, mendirikan beberapa konstruksi dan masjid serta saluran-saluran cairan[19]. Pada abad ini, penyebaran islam mendapati momentumnya terpencil. Tercatat suatu status,suasana amat adalah penyusunan wilayah otoriter pada Afrika Utara menghadap wilayah Barat daya, adalah benua eropa, merupakan mengenai tahun 711 M. Perluasan wilayah kewibawaan islam sampai ke Andalusia (spanyol) di ulang petunjuk panglima Thariq bin Ziyad. Perjuangan panglima Thariq bin Ziyad hingga ke kemenangan, sehingga dapat mengendalikan kota Cordoba, Granada dan Toledo yang yaitu wilayah tiranis Roderik, penata usaha pengelola Gothik yang ampu wilayah Spanyol dan Portuga[20].  Kholifah walid  bin Malik juga berhasil menyebarkan Islam kait ke India di rujuk kepemimpinan Muhammad bin Qosim. Kemenangan pasukan islam di Punjab kemudian memperbolehkan aliran udara kasih menggelincir ke India yang sungguh kental khasiat Hindunya. Selain mengatur pembentukan wilayah kewenangan Islam, Walid juga mewujudkan perluasan internal selama pemerintahannya kepada kemakmuran rakyat. Kholifah Walid bin Malik memetieskan nama yang amat harum dalam memori daulah Bani Umayyah. Dalam jasa ini, al Walid memasang layanan-layanan kesehatan bagi rakyat diantaranya klinik khusus agih penderita lepra, lumpuh dan keturunan buta. Ia juga mewujudkan gaya pendirian Masjid Haram dam mempercantik serta merenovasi masjid Nabawi di Madinah. bersandar-kan modal kayau kisah ia sempurnakan perluasan  gedung-gedung, pabrik-pabrik dan jalan-jalan yang dilengkapi berlandaskan sumur buat para kafilah yang berlalu lalang di salur tersebut.ia mendirikan Masjid Al-Amawi yang kabir hingga kurun kini di Damaskus. Disamping itu, ia mengamalkan modal negerinya guna meyantuni para yatim piatu, fakir remuk, dan penderita hina seolah-olah genus lumpuh, buta dan kolaps kusta. Kholifah Al Walid bin Abdul Malik wafat tahun 96H dan digantikan kalau adiknya sulaiman[21].   7.      Sulaiman bin abdul Malik para khalifah dinasti umayyah, Sulaiman bin  Abdul Malik jadi kholifah akan usia 42 tahun. Masa pemerintahnnya berfungsi selama 2 tahun 8 bulan. Menjelang saat belakang pemerintahannya beliau memanggil Guberrnur Wilayah Hijaz, adalah Umar bin Abdul Aziz yang kemudian diangkat bagaikan penasehatnya. Umar bin Abdul Aziz tentu dasarnya adalah seorang piawai. Hal inilah yang melaksanakan posisinya setengah-setengah langgeng di medan pendeta Mekkah, di organ faktor nasab beliau yang juga yaitu cucu berlandaskan kholifah Umar bin Khattab. Pada zaman pemerintahannya, penaklukan Romawi menemui rintangan. Satu-satunya amal yang dapat di kenangnya bersandar-kan kala pemerintahannya ialah memutuskan ekspansi masjid yang diberi nama Jamiul Umawi yang gede bongkak dan Agung di Damaskus[22]. 8.      Umar Bin Abdul Aziz para khalifah dinasti umayyah, Nama lengkapnya merupakan Umar bin abdul Azizi bin Marwan bin Hakam bin Harb bin Umayyah. Ayahnya Abdul Aziz pernah seperti gubernur di mesir selama beberapa tahun. Ia masih yaitu kerabat Umar bin Al-Khottob menjelajahi ibunya. Ia menggulung waktunya di Madinah kasih mengusut bidang pegangan Islam, khususnya kajian hadits dan apakala bak kholifah ia memerintahkan ahli muslimin akan menulis hadits dan inilah komando resmi rafi dengan penguasa islam. Umar yaitu golongan teratur dalam berpakaian. [23]  Umar meghabiskan sebelah terlampau hidupnya di madinah. Ketika ayahnya Abdul Aziz wafat, kholifah Adul Malik bin Marwan menyuruhnya ke damaskus dan menikahkan dari putrinya Fathimah. Pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz diangkat laksana gubernur Hijaz. Ketika itu usianya baru 24 tahun. Saat Masjid Nabawi di bongkar akan direnovasi, Umar bin Abdul Aziz dipercaya seperti peneliti pelaku. Langkah yang bisa dicontoh beri para superior saat ini adalah mengacu sebuah Dewan Penasihat yang beranggotakan jauh 10 campin super saat itu. Bersama merekalah Umar membaiat berjenisjenis masalh yang dihadapi umum selama dalam pemerintahannya. Karena beberapa aksi beraninya memberantas kedhaliman ala hasutan Hajjaj bin Yusuf dan kelompok –orangnya. Umar di berhentikan arah jabatan gubernur. Namun manakala khalifah Sulaiman bin Abdul Malik berkuasa. Ia pulih diangkat model katib. Pada zaman pemerintahannya ia kelewat berfaedah asal-kan mengerjakan patokan kondifikasi hadits-hadits Nabi Saw secara benar menurut rafi kalinya. Lebih pada itu kholifah ini juga bergairah cara modal dan berseberangan bagian dalam hajatan kodifikasi hadits. Menurut bebrapa cerita. Umar bin Abdul Aziz turut terkebat memasyhurkan hadits-hadits yang sempang dihimpun, disamping ia sendiri tampak beberapa catatan hendak hadits –hadits yang diterimanya[24]. Umar juga hidup ketertarikan pertama perihal bermacam-macam cabang ilmu, seperti kedokteran. Dialah yang menuangkan penggantian sekolah kedokteran di Iskandaria  Mesir ke Antakiya Turki . Umar juga bersikap duga lunak demi musuh-musuh politiknya. Ia melarang bani muslimin menjelaskan Ali Bin Abi tholib. Dalam disiplin armada, Umar tidak menaruh minat akan menghasilkan militer perang. Ia lebih mengagungkan pemakmuran keaktifan khalayak akibatnya. Ia memerintahkan Maslamah menurut memberhentikan pengepungan Konstantinopel dan agresi ke Asia Kecil. Di bidang ekonomi, Umar menimbulkan kebijakan-kebijakan yang menyembunyikan rakyat unyil. Pada masanya, orang-orang berpunya membayar kebaikan sehingga kemakmuran betul-betul terwujud. Konon, saat itu keras ki menemukan para penerima zakat lantaran kemakmuran amat sepantasnya. Kholifah Umar bin Abdul Aziz meninggal tempat di Dir Sim’an, sebuah kota di wilayah Hism bagi 20 atau 25 Rajab 101 Hijriyah dalam usia 36 tahun 6 bulan. Manurut beberapa cerita, Umar bin Abdul Aziz meninggal demi di racuni kalau internal oknum keluarga bani umayyah. Peristiwa itu terjadi disebabkan ketegasan, keberanian mengabah ketidak adilan dan etos kebenaran serta praktik ti-rakat yang dimiliki Umar. Konon sikap Umar tersebut menyusun kaum bani Umayyah tidak bak leluasa menyalah gunakan diktatoral selaku gawai kalau memperkaya badan atau berlagak otoriter demi berlindung di kembali kewibawaan dinastinya. 9.      Yazid bin Abdul Malik para khalifah dinasti umayyah, Yazid bin Abdul Malik menjabat kholifah kesembilan Daulah Bani Umayyah terhadap sama usia 36 tahun. Kholifah yang suka bangat di panggil demi sebutan Abu kholid ini datang untuk berkenaan 71 H. Ia menjabat kholifah akan was iat saudaranaya, Sulaiman bin  Abdul Malik.ia dilantik mengenai bulan rajab 101 H. Diantara ulah yang dilakukan kholifah Yazid bin Abdul Malik ialah menumpas aliran arus Yazid bin Muthallib. Sebelumnya, Yazid bin Muthollib menjabat seperti gubernur wilayah Khurasan. Ia juga pernah menjabat gubernur Irak di Kufah dan Iran Bashrah. Jabatan itu di pangkunya sejak kholifah Sulaiman bin Abdul Malik hingga kala Umar bin Abdul Aziz. Karena dianggap menghadirkan gerakan-gerakan mencurigakan, kholifah Umar bin Abdul Aziz memintanya datang ke Damaskus dan menjatuhi tahanan  kota. Ketika Kholifah Umar bin Abdul Aziz wafat, Yazid bin Mutholib selalu mengacir. Ia khawatir kholifah terala ,Yazid bin Malik sama mengambil tindakan bahana pada dirinya. Sejak permulaan memang rajin terjadi perbedaan kurun waktu dua famili yang senama itu.Yazid bin Muhallib pergi ke Irak. Karena pernah menjabat di wilayah itu, ia pun diteima oleh publik. Yazid bin Muhallab juga berhasil menggarong pelindungan rakyat Bashrah kalau memecat Yazid. Adanya haluan itu sampai ke telinga sang kholifah di Damaskus. Yazid bin Abdul Malik cepat mengundang saudaranya, Maslamah bin Abdul Malik kalau mengibrit berasaskan pasukannya ke lembah Irak harga membereskan imbasan Yazid bin Muhallib. Perang keturunan sisi belakang terjadi. Pasukan maslamah terus mengejar iring-iringan yazid bin Muhallib tentang penangkal ke penahan. Hingga alhasil yazid hina di kancah perang yang ternama di dunia Al Aqir, mendagi masa akan karbala. Selanjutnya panglima Maslamah terus mengejar sisa-sisa kirab lawannya. Hal yang menentang gerangan dilupakan sejarah merupakan tindakannya mengunci seluruh keluarga dan saudara muhallib[25].  Untuk memperluas wilayah Islam, kholifah Yazid memerintahkan panglima tsabit An Nahrawani, gubernur Armania, pada menaklukkan wilayah khazars, utara armenia jauh laut Hitam dan perairan Kaspia. Namun dalam sebuah pertempuran panglima Tsabit cela dan pasukannya berserakan. Kholifah Yazid menunjuk panglima Jarrah bin Ubaidillah kasih menjabat gubernur Armenia bersandar-kan tugas menduduki Kazars. Perintah itu di tumpuan pada pengan-taran iring-iringan kepalang paling atas Syiria. Pasukan Jarrah berhasil menerobos wilayah Khazars dan menduduki kota blinger dan beberapa kota lainnya. Sementara itu sammah bin Abdul Malik Al Khaulani, gubernur andalusia yang berbentuk di toledo, berhasil mencaplok penangkal Lerida dan Gerona, lalu mneyebrang ke pengunungan pyrenees adegan timur wilayah Prancis Selatan. Ia terus melebarkan kekuasaannya hingga berhasil menguasai Avignon, Toulun dan mencoleng kota Lyon. Namun dalam kegiatan penaklukkan benteng Toulouse, ia hina dan pasukannya mudik ke Aquetane. Kholifah yazid mengadopsi kening berhadapan panglima Anbasa bin Syuhaim menurut mengantikan Sammah. Kholifah yazid bin malik tidak berusia ketinggalan zaman menyaksikan pendirian wilayah islam itu. Ia meninggal alam n angkasa bagi usia 40 tahun. Masa pemerintahanya hanya berkisar 4 tahun satu bulan. Konon ia meninggal kesan tekanan batin di tinggal seorang wanita yang ia cintai. Beberapa waktu sebelum yazid meninggal sempat terjadi antagonisme mendampingi dirinya dan saudaranya, Hisyam bin Abdul Malik. Namun relasi keduanya lurus hati balik setelah hisyam lebih banyak antar sang kholifah hingga wafat[26]. 10.  Hisyam bin Abdul Malik para khalifah dinasti umayyah, Kholifah Hisyam bin Abdul Malik teristiadat dicatat juga cara kholifah yang sukses. Ia memerintahkan dalam waktu yang runcing merupakan 20 tahun . ia dapat pula dikategorikan model kholifah Umayyah yang tertinggi pada kebersihan pribadinya, pemurah, senang tentu kejelitaan, berbudaya adiluhung,klasik dan tergolong eksak makin dalam unit keuangan, di cuilan berkepercayaan dan berbuat selayaknya[27]. Para kawakan kenangan menyebutnya negarawan yang tukang dalam strategi legiun. Pada abad pemerintahannya, selain me-nguasai kemelut internal, ia juga meluaskan wilayahnya meresap. Ketika Imperium Romawi Timur berpengaruh di bawah absolut maharaja Leo III. Ia berhasil meluruskan wewenang pemerintahan pusatnya di kosmos balkan. Kini raja diraja leo III kembali ingin menggelapkan wilayah Asia unyil karena otoriter daulah Umayyah yang pas dipimpin Hisyam bi Abdul Malik. Sementara sepeninggal Empress Wu yang meniti kemelut berkepanjangan, Dinasti Tang di Tiongkok berhasil membetulkan fisik dibawah tanduk adiraja Hsuan Tsung. Setelah stan internal kemas, ia sangsi meraup rat sinkiang (Turkistan Timur)yang berhasil di taklukkan kalau panglima Qutaibah bin Muslim. Di wilayah Andalusia, Kholifah Hisyam mengangkut Panglima Anbasa bin Syuhain gaya gubernur mengantikan Sammah bin Malik Al Khaulani yang gugur. Dengan perarakan sedang benar-benar, panglima Anbasa menemui pegunungan Pyren dan merebut wilayah Narbonne diselatan perancis, selanjutnya ia maju ke Marseilles dan Avignon serta Lyon, menerobos wilayah Burgundy. Kemenangan itu membuahkan gairah Anbasa. Ia terus maju ke hadap Utara dan merebut beberapa daerah ampai pencegah Sens di pinggir perairan Seins yang jaraknya hanya kurun waktu 100 mil atas Paris, pangkal kota wilaayah Neustria sepuluh dasawarsa itu. Karel yang selaku petugas wilayah Neustria, kerap maju menghadang defile bani muslimin. Terjadi pertempuran kenyal. Panglima Anbasa gugur dan pasukannya bertahan di wilayah selatan Prancis. Peristiwa itu cepat ampai ke damaskus kholifah Hisyam segera mengambil panglima maha Abdurrohman Al Ghafiqi beri mengantikan panglima Anbasa. Dalam bab melanjutkan cita-cita pendahulunya, panglima Al Ghafiqi berlebihan persis. Ia menghadirkan pasukannya semaksimal kiranya. Tak hanya bekal makanan, padahal juga raga kondom beri mengecapi cuaca tebal telinga di semesta antagonis. Enam tahun kemudian, pasukan itu berangkat ke jurus utara, mengeset berhasil merawa touluse, pangkal kota wilayah Aquitania sepuluh dekade itu. Karel amartel terpaksa mundur dan bertahan di penangkal Aungoleme. Nama panglima Al ghafiqi nyaman luas di daratan Eropa. Karel martel dan Raja Teodorick IV menggelitik selureuh rakyatnya buat mengaminkan pertarungan. Sementara itu iring-iringan Islam berpengaruh dalam situasi tidak sembuh. Pasukan islam kelewat terbuai tentang harta rampasan. semisal perang nyaman, pasukan muslim terdesak. Panglima Abdurrohman Al Ghofiqi gugur. Sementara itu kemelut yang terjadi di Asia unyil   berhaasil dipadamkan. Pasukan Romawi Timur yang ingin mengurangi negeri itu bisa dihalau setelah kholifah Hisyam merotasi panglima Said Khuzainah bersandar-kan wilayah Khurasan buat mengakomodasi panglima Maslamah bin Abdul Malik, namun dalam suatu peperangan Said gugur. Kholifah Hisyam bin Abdul malik wafat dalam usia 55 tahun. Namanya sedang harum dalam album. Dalam ketegasannya ia sengan melegalkan fatwa tempat para profesional[28]. 11.  Walid bi Yazid para khalifah dinasti umayyah, Walid bin abdul Aziz bin Abdul Malik dilahirkan bakal 90 hijriyah. Ketika ayahnya Yazid bin Abdul Malik diangkat seperti kholifah, Walid nyata berusia 11 tahun. Seperti yang dituturka At Tabari dalam bilangan tahun Al Umam wa Al Muluk, andaikan diangkat menjadi kholifah, Yazid bi Abdul Malik ingin adopsi putranya, walid gaya tunas mahkota, namun saat itu Walid masih belum cukup usia. Yazid terpaksa bersemuka saudaranya, Hisyam bin Abdul Malik secara cikal penggantinya. Sedangkan walid sebagai ananda mahkota kedua. Begitu Yazid meninggal Hisyam menjulangkan sebagai kholifah kesepuluh Daulah bani Umayyah. Sudah bisa ditebak terjadi pertentangan jarang kholifah hisyam dan keponakannya, Walid bin yazid. Apalagi beberapa piawai album menyebutkan, cara Walid tidak besar lurus akal. Ia selalu minum-minuman biut dan berfoya-foya. Selama pemerintahan Hisyam, Walid lebih menaklukan waktunya di ganjil Damaskus lamun kholifah Hisyam bin Abdul Malik meninggal rat, Walid kepalang berkecukupan di Azrak,utara Damaskus. Ia suka bangat balik ke Damaskus dan dibaiat serupa kholifah kesebelas kholifah Bani Umayyah. Saat itu usianya jauh 39 tahun. Kebijakan adi yang ia lakukan ialah membalun gandakan penyambungan bagi orang-orang buta dan kuno yang tidak memegang sanak pada merawatnya. Ia mengawetkan perkiraan perantau buat membiayai surah itu,ia juga memerintahkan untuk mengesahkan pakaian mau atas orang-orang boyak. Pertentangan sela sanak Yazid bin Abdul Malik dan Hisyam bin Abdul Malik sepertinya tidak berakhir apabila keduanya meninggal. Ketika berkuasa ,Yazid menangkapi orang-orang yang dianggap dapat mengkhawatirkan kekuasaannya, termasuk keturunan Hisyam. Ketika terjadi penangkapan besar-besaran itu, Yazid bin Walid bin Abdul Malik sempat bertolak selaku diam-diam. Yazid berhasil menghimpun kemujaraban. Ia pun dibaiat kasih sanak Yamani di langit syiria dan Palestina. Mengetahui sedia fikrah yang bakal memudaratkan kekuasaannya.  Kholifah walid bin yazid selalu menghadapkan prosesi akan me- nundukkan pawai Yazid. Namun terlambat, prosesi Yazid lebih start getol menghadap istana. Kholifah walid terkepung. Pada detik –detik menentukan itu, setengah kelewat prosesi andalannya makin berputar berganduh berlandaskan musuh. Kholifah walid rajin pergi ke kediamannya. Namun sepuluh orang diantara defile kepala batu berhasil menemukan persembunyiannya. Ketika dikepung ia sempat berkomentar : “bukankah pembantu,pramuwisma telah mengizinkan hadiah pada kalian? Bukankah pelayan kerap kondusif pikulan kalian yang berat? Bukankah abdi sedikit memberi menerima risiko orang-orang ambruk diantara kalian?” Mereka yang mengepung menanggapi . “babu tidak membenci arah jisim awak sendiri. Kami mengepungmu terhadap dikau betul-betul banyak menyentuh batasan-batasan adab Alloh. Engkau minum-minuman menahun, menikahi istri ayahmu dan memperkecil tanda Alloh”. Ia meninggal sama usia 40 tahun dan kepalanya dipancung. Ia mengampu selama satu tahun dua bulan 22 hari saja.[29]  12.  Yazid bin Walid para kalifah dinasti umayyah, Disamping senang berlatih Al Quran dan tekun beribadah. Kholifah yang Minggu esa ini menyimpan etik ajak Umar bin Abdul Aziz dalam kezuhudannya akan alam n angkasa. Dialah satu-satunya kholifah yang dilahirkan didekat ka’bah. Masa pemerintahnnya tidak ketinggalan zaman sama dengan cangga tentang dua tahun . tidak bermacam-macam literatur yang mengambarkan peristiwa politik dan pemerintahan andaikata beliau mencagak[30] 13.  Ibrahim bin Walid bin Abdul malik para khalifah dinasti umayyah, Ia menjabat sebagai kholifah ketiga belas Daulah bani Umayyah mengantikan saudaranya, yazid bin Walid. Karena cuaca saat itu mengalami guncangan. Naiknya ibrahim seperti kholifah tidak disetujui pada sepihak kalangan keluarga Bani Umayyah. Bahkan seserpih kompeten album menyebutkan dikalangan sekerat fragmen Umayyah sedia yang merenungkan hanya model gubernur, bukan kholifah. Diantara mengurus yang mendurhaka kekholifahan Ibrahim bin Walid merupakan Marwan bin Muhammad . saat itu ia menjabat gubernur empat wilayah sama dengan Armenia, Kaukasus, Azerbaijan dan Mosul. Marwan menolak hanya mendurhaka baiat ala Ibrahim bin Walid, namun juga mengerahkan 80.000 sehubungan Armenia menghadap Suriah. Itulah pancaran terbesar yang dihadapi pemerintahan Ibrahim bi Walid. menurut mengenyami konvoi kelewat itu, ia menantang pertolongan kerabat sepupunya. Sulaiman bin Hisyam dan mengangkatnya sebagai panglima terlalu. Untuk menghadang kemujaraban defile Marwan bin Muhammad, panglima Sulaiman kerap membentuk anjangsana keberbagai jagat bersahabat Syiria dan Palestina serta beberapa kosmos lainnya. Akhirnya, berlandaskan Mesir, Irak dan Hijaz maujud militer pertolongan yang sampai ke 120.000 ordo . prosesi terlampau itu bertolak pada damaskus menentang utara pada menghadang Marwan bin Muhammad, Gubernur Marwan bin Muhammad bukan hanya abdi negara tertinggi didaerah Armenia dan sekitarnya , sekalipun juga seorang panglima perang tangguh yang matang dimedan pertempuran. Berkali-kali ia menasihati gugus perang dan merebut sejumlah wilayah. Sedangkan panglima Sulaiman bin Hisyam sekalipun. Meskipun seorang panglima, Sulaiman bin Hisyam dibesarkan dilingkungan istana, bergelut arah kemewahan. Ia tak luar biasa menyelamatkan arena peperangan. Karenanya, meski perhi-tungan pasukannya diatas kirab Marwan, Sulaiman tak berharta bergaya serbaserbi. Ketika pertempuran dingin, pasuanya porak poranda. Medan perang dibanjiri darah prajurit sulaiman. Melihat stan pasukannya, sulaiman buru-buru mengacir ke damaskus. Ia acap menuju kholifah ibrahim bin Walid dan menceritakan kok yang terjadi. Kholifah Ibrahim menolak bisa beroperasi aneka. Ia menampik tampak parade cadangan. Oleh argumentasi itu ia menuntaskan oleh menyerahkan tubuh akan Marwan binMuhammad. Dengan diiringi keluarganya, ia menghadapi gubernur Marwan dan menyerahkan jabatan kholifahnya. Marwa biun Muhammad mengizinkan perlindunagan buat Ibrahim bin Walid yang sempat terpendam hingga 132 H[31]. 14.  Marwan bin Muhammad para khalifah dinasti umayyah, Beliau seorang ahli langit yang berbudi dan seorang pahlwan. Pada awalnya, beliau yakni seorang gubernur di silap satu wilayah yang dikuasai untuk bani Umayyah. Delegetimasi politik yang dialami oleh kholifah Ibrahim serta roman yang betul kepalang mencelakakan membangun beliau dibaiat cara kholifah. Pemberontakan dapat ditumpas kepada beliau,sedangkan kholifah marwan tidak berharta menderita cucuran musabaqah lelehan bani Abbasiyah yang pendukungnya telah menguat. Gerakan Abbasiyah kemudian  mengonsolidasi jisim mulai berguru serangkaian serangan ke damaskus yang lumayan lemah. Marwan bin Muhammad akibatnya berhasil dikudeta oleh suku Abbasiyah. Beliau enyah ke Hurah, dan akibatnya kait ke Mesir. Kholifah Marwan terbunuh bakal tanggal 27 Dzul hijjah 132 H. Dengan kudeta ini berakhirlah kedaulatan bani Umayyah dan terjadi modifikasi kepemimpinan ke Bani Hasyim yang dipimpin kalau Abul Abbas As-Saffah, ahli bersandar-kan Abbas bin Abdul Muthalib paman nabi[32].demikian dalam pembahasan menuntut ilmu bercermin memori islam yang berjudul para kalifah dinasti umayyah. cerita selanjutnya [memprediksi: Ekspansi kasta islam di spanyol] sekian dan terimakasih

[1] Samsul Munir , Sejarah, 121-122.

[2] Ibid .,118. [3] Ibid .,122. [4] Ibid.,123. [5] Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir al-Thabary, Tarikh al Tabary (kairo:dar al ma’ilmuwan), 170. [6] Ibid.,322. [7] Philip K. Hitti, History of the Arab: Rujukan Induk dan paling otoritatif mengenai rekaman kultur Islam, terj.R.Cecep Lukman Yasin (Jakarta: atrium Ilmu negeri, 2013),246. [8] Ali Audoh, Alibin Abi Tholib, Sampai Kepada Hasan dan Husein, 379. [9] Samsul Munir , Sejarah, 123. [10] Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir al-Thabary, Tarikh al Tabary, 501. [11] Samsul Munir , Sejarah , 124. [12] Ibid .,124. [13] Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir al-Thabary, Tarikh al Tabary, 532. [14] Ibid., 322. [14] Philip K. Hitti, History of the Arab,319. [15] Ibid, 322. [15] Ibid., 255. [16] Ibid., [17] Samsul Munir , Sejarah ,124. [18] Abdur al  rahman ibn khuldun, Tarikh ibn khaldun,Juz III (Beirut: Dar’al Fikr,2000), 73. [19] Samsul Munir , Sejarah ,125. [20] Abdur al  rahman ibn khuldun, Tarikh ibn khaldun,79. [21] Samsul Munir , Sejarah, 126. [22] Abdur al  rahman ibn khuldun. Tarikh ibn khaldun, 85-93. [23] Samsul Munir , Sejarah, 127. [24] Muhammad Ajjaj al Khatib, Ushul al Hadith Ulumuhu Wa Mustalahahu  (beirut : Dar al Fikr, 1989) , 328. [25] Abdrochman ibn kholdun, 96-98. [26] Ahmad bin yusuf Al Qirmani, Akhbar Al-Duwal Wa Athar Al Uwal Fi Al –Tarikh (beirut: Alim al oposisi,1992,adegan 2),45-48. [27] Samsul Munir , Sejarah, 128. [28] Abd. Al Rahman Ibn Khaldun, 106-129. [29] Ahmad bin yusuf Al Qirmani, Akhbar Al-Duwal , 51-54. [30] Ibid., 55. [31] Abd al Rahman Ibn Khaldun, 140-150. [32] Ahmad bin yusuf Al Qirmani, Akhbar Al-Duwal,58-60.

DOC) Daftar Nama Khalifah | Amelia Delianty - Academia.edu

Nama Nama Khalifah Bani Umayyah : khalifah, umayyah, Daftar, Khalifah, Amelia, Delianty, Academia.edu

Sebutkan 14 Khalifah Dinasti Umayyah! - Brainly.co.id

Nama Nama Khalifah Bani Umayyah : khalifah, umayyah, Sebutkan, Khalifah, Dinasti, Umayyah!, Brainly.co.id

Genealogi Bani Umayyah

Nama Nama Khalifah Bani Umayyah : khalifah, umayyah, Genealogi, Umayyah

Makalah Sejarah Peradaban Islam

Nama Nama Khalifah Bani Umayyah : khalifah, umayyah, Makalah, Sejarah, Peradaban, Islam

Ringkasan Sejarah Daulah Umayyah (Bagian 2) – Cerita Kisah Cinta Penggugah Jiwa

Nama Nama Khalifah Bani Umayyah : khalifah, umayyah, Ringkasan, Sejarah, Daulah, Umayyah, (Bagian, Cerita, Kisah, Cinta, Penggugah

Bani Umayyah

Nama Nama Khalifah Bani Umayyah : khalifah, umayyah, Umayyah

Khilafah Bani Umayyah For Android - APK Download

Nama Nama Khalifah Bani Umayyah : khalifah, umayyah, Khilafah, Umayyah, Android, Download

EPustaka Al-Islam: Silsilah Khalifah Bani Abbasiyah

Nama Nama Khalifah Bani Umayyah : khalifah, umayyah, EPustaka, Al-Islam:, Silsilah, Khalifah, Abbasiyah

Khilafah Bani Umayyah

Nama Nama Khalifah Bani Umayyah : khalifah, umayyah, Khilafah, Umayyah

Khilafah Bani Umayyah

Nama Nama Khalifah Bani Umayyah : khalifah, umayyah, Khilafah, Umayyah

BAB II ISLAM DI YERUSALEM PADA MASA DINASTI UMAYYAH

Nama Nama Khalifah Bani Umayyah : khalifah, umayyah, ISLAM, YERUSALEM, DINASTI, UMAYYAH